— Suggestions for the US Government —

HowtoEatShrimpWithoutLookingStupid.gov

IsMyLasagnaBurning.gov

Here’sACheckFor2,000Dollars.gov

IsMyUncleANazi.gov

WhyDoPenguinsWalkLikeThat.gov

IThinkThere’sAGhostInMyShower.gov

HowToGetOffACatsShitList.gov

DidICommitTaxEvasionbyAccident.IRS.gov

Wizards.gov

BirthdayPresentForMom.gov

ClayAikenAlive?.gov

JustTellMeHowMuchIOweTheGovernment.gov

IsThatRaccoonWalkingTowardsMeOnItsHindLegs
FrothingAtTheMouthJustHappyToSeeMe.gov

DoPenguinsEatPeople.gov

GoodHealthCareNotAPrank.gov

DidILeavetheOvenOn.gov

MyFeetSmellSoBadYouCanHearThemInTheOtherRoom.gov

HowToBurpYourself.gov

FreeNewYorkerToteBags.gov

Haven’tFlossedInSixYearsWillIDie?.gov

OneMoreQuestionAboutPenguins.gov

%%footer%%